moje DARy a taLENtY

Proč se snažíš zapadnout? Narodil ses proto, abys vyčníval. 

Jsem vystudovaná úča. Momentálně působím jako hlavní průvodkyně v komunitní škole Koventinka, kde jsem také součástí Rady. Od roku 2017 vedu lekce svobodného tance, neb tanec je mojí vášní. Na cestě mým osobním rozvojem jsem přečetla mnoho motivačních knih, absolvovala velké množství kurzů a seminářů zabývajících se respektující komunikací, kritickým myšlením, intuitivní pedagogickou, koučováním, mediací, lektorstvím... Na Power tréninku jsem si vyzkoušela chůzi po žhavém uhlí a rukou zlomila dřevěnou desku, abych uvěřila síle své mysli. To vše mi přineslo spoustu zkušeností a nových vhledů. Přesto dnes vím, že nejsou důležité certifikáty...

Důležité je "umět" ŽÍT... A tak to dělám a snažím se svým žitím (psaním, koučováním a tancem) inspirovat ostatní... Třeba se chytneš i ty ;). To je Le-na, aneb Co ve škole neučí a v životě se hodí...


Podle typologie MBTI

typ ENFJ 

Dominantním rysem života je aktivní a intenzivní pečování o lidi a silná touha vnášet harmonii do vztahů. ENFJ jsou expresivní a empatičtí lidé, kteří vnášejí vřelost do všeho, co dělají. Intuice orientuje jejich cítění k novému a "možnému", a tak je většinou těší práce, která má humanitární vizi, nebo pomoc druhým rozvíjet jejich potenciál. ENFJ jdou záměrně do akcí, kde mohou pomáhat, organizovat svět kolem sebe a dotahovat, co začali.

ENFJ milují příležitosti sdílet s druhými, učit se od nich a čerpat velké potěšení a energii z potápění se v moři vztahů, které tvoří náš svět. Pro ENFJ jsou lidé tím, o čem je svět. Jsou vřelí, nadšení a optimističtí. Obvykle mívají výjimečné osobnostní a sociální dovednosti. Jsou soucitní, dokonale citlivý k pocitům a potřebám druhých a aktivně na tyto potřeby reagují. ENFJ usilují o vybudování harmonie ve vztazích, výrazem čehož je jejich důraz na spolupráci. Sami nejsou jen kooperativní, ale dosahuj spolupráce u druhých prostřednictvím své empatie a laskavé péče.

Intuice orientuje ENFJ do budoucnosti, směrem k možnostem a vizím, a tak je jejich styl jak pečující, tak imaginativní. Jsou to tvořiví lidé, které těší plánování a nadšení u nich budí zejména "možnosti pro lidi". Jejich preference intuice jim také umožňuje abstraktní a globální přístup k životu.

ENFJ mohou být obzvlášť dovední v povzbuzování lidí a organizování aktivit směrem k dosažení vize. Jsou dovední komunikátoři. Jsou často mistři mluveného slova, avšak mohou být velmi dovední i v písemném projevu. Jejich myšlení je symbolické a metaforické a hledají ve všem smysl. Pro svou zvídavost ohledně myšlenek je často baví škola a umění.

ENFJ jsou idealisté, kteří chtějí a potřebují své profesi aktivní kontakt s lidmi. Přirozeně se zaměřují na pozitivní stránky lidí a chtějí druhým pomáhat, aby projevovali svůj potenciál. Hojně jsou zastoupení v profesích, kde se mohou zabývat záležitostmi, jako jsou osobní růst a lidský rozvoj, a to pro svůj zájem o emocionální a spirituální život. Vzhledem k tomu, hledají významy ve slovech, činech a událostech, mohou mít ENFJ pronikavý vhled do lidí.

ENFJ jsou v zásadě zodpovědní lidé, kteří se rádi na věcech domlouvají, a kteří jsou svědomití v naplňování závazků. Rádi se zapojují do mnoha záležitostí najednou a většinou je zvládají, protože jsou organizovaní.

Podle mapy Human design 

manifestující typ

Vaším posláním je přinášet inspiraci skrze zpochybňování a filtrování mentálních vzorců a také díky hledání nesrovnalostí (snaha uchránit druhé před chybnými rozhodnutími v budoucnu). Vaše logická mysl může být ohromně přínosná pro ostatní a lidstvo jako celek, neb se ptá a také odpovídá.

Máte hloubku a vrozenou moudrost a také schopnosti a talent tuto hloubku vyjádřit. Díky soustavnému opakování a zdokonalování vychází vaše hloubka talentovaně na povrch.

Vidíte vše, co nefunguje, kde jsou jaké chyby a dokážete na to poukázat. Jste perfekcionista, schopná a ochotná vystoupit proti autoritě, pokud je falešná. Podstatný je proces zdokonalování, ne dosažení naprosté dokonalosti, neboť ta nemůže být dosažena nikdy - jsou zde pouze další a další úrovně mistrovství.

Vaším darem je práce s lidmi. Instinktivně víte, jak komukoli předložit cokoliv tak abyste byla rozpoznaná vy i vaše sdělení. Jste zde, abyste použila vaše instinkty pro "prodání" určité zprávy, myšlenky, produktu nebo pravdy. Máte dar pro komunikaci/sdílení informací s druhými. Dokážete instinktivně a spontánně přizpůsobit váš projev/sdělení momentální situaci.

Vaše abstraktní mysl nesvede vyřešit své vlastní problémy, ale je výborná pro vyprávění příběhů a oživování zážitků a zkušeností, které inspirují ostatní. Jste zde proto, abyste stvořili něco nového z něčeho starého (taková mentální recyklace).

Jakožto manifestující typ zásadním způsobem působíte na své okolí a přinášíte změnu dokonce i zdánlivými maličkostmi. Už jen svou přítomností, vším co uděláte, či naopak neuděláte, silně ovlivňujete druhé. Vše, co děláte, by ideálně mělo vycházet z přílivu energie. Tehdy máte odpovídající dopad na okolní svět a následně prožíváte klid a mír. Jakmile víte, co vám patří, informujte a rozleťte se vpřed. Jedině tak můžete plně realizovat svůj potenciál, naplno vyjádřit svoji sílu a dosáhnout klidu a míru. To co neiniciujete vy, vám klid nepřinese. Máte v sobě divokou, nezkrotnou kvalitu a potenciál změnit svět.

Vaše intuice je silně vyvinutá a posílá vám zprávy o tom, co "sedí" a co ne. Pravda je vám vždy k dispozici v přítomném okamžiku. A protože intuice promlouvá pouze v přítomném okamžiku, potřebujete se neustále do přítomného okamžiku vracet, abyste ji byla schopná slyšet, když k vám promlouvá. S intuitivní autoritou souvisí spontaneita. Potřebujete si dovolit být maximálně spontánní ve všem, co děláte.

Podle grafologického rozboru

Jde o ženu orientovanou jak na výkon, tak na lidi (vztahy) s především aktivní vůlí - vyhovuje jí tedy více rozmanitá práce, kde se něco děje. Myšlení je pohotové, bystré a tvořivé. Mívá zajímavé nápady. Je komunikativní a výmluvná. Umí dobře improvizovat, je pružná a učenlivá. Uplatní se především v úvodních fázích projektů, věci ráda "rozjíždí". Upřednostňuje práci v kolektivu před činností o samotě (to neznamená, že nemůže dělat samostatnou práci). Dotýkají se jí "svobodná" povolání jako novinařina, herectví apod., cokoli, co poskytuje určitou volnost, obsahuje prvky tvořivosti, není tedy příliš organizované a formalizované a zároveň udržuje živý kontakt s lidmi. Pisatelka má dost energie a předpokladů na to, aby mohla životu vtiskávat podobu, kterou si sama určí.


Podle testu silných stránek "přednost přednostem"

estetičnost, odvaha, empatie, optimismus

Lidé silní v estetičnosti mají smysl pro krásu. Citlivě vnímají barvy, tvar a zvuky, se kterými umějí dobře zacházet. Tito lidé často tíhnou k designu, umění a eleganci. Ať už se věnují jakékoliv činnosti, je pro ně důležitý výsledný vzhled jejich práce.

Lidé silní v odvaze jednají i navzdor strachu, který mohou pocítit. Neodradí je výzvy ani hrozby. Umějí vystoupit z komfortní zóny a jít za novými zkušenostmi.

Lidé silní v empatii mají schopnost rozumět pocitům a motivům druhých lidí, dokážou si představit sebe sama v jejich situaci, ale zároveň si uvědomují i odlišnost prožívání druhých. Dobře rozumějí vlastním emocím a dokážou s nimi pracovat.

Lidé silní v optimismu se orientují na budoucnost a mají pozitivní očekávání. Dokážou ve všem nacházet to dobré. V případě nepříznivých okolností věří, že změna k lepšímu je možná, a jsou aktivní v jejím dosahování.

Doplňkové silné stránky 

výkonnost, komunikativnost, zvídavost, vytrvalost

Lidé silní ve výkonnosti jednají s ohledem na výsledek a preferují účelná řešení. Nedělají zbytečné věci a neplýtvají silami - dokážou být velmi efektivní. Snaží se využívat svůj potenciál a čas na maximum.

Lidé silní v komunikativnosti jsou schopní snadno tlumočit své myšlenky. Rádi a hodně mluví na jakékoliv téma a s kýmkoliv. Obvykle zapřádají hovor. Jejich projev je přirozený, bez známek stydlivosti. Jsou dobrými řečníky a vypravěči. Raději jednají osobně.

Lidé silní ve zvídavosti jsou poháněni touhou dozvědět se víc. Žádná informace pro ně není nezajímavá. Jsou objevitelé, každá situace je pro ně příležitostí dozvědět se něco nového. Umějí dobře klást otázky a všímat si detailů.

Lidé silní ve vytrvalosti usilovně pracují, aby dokončili to, do čeho se pustili, překonávají překážky a pokračují dál i za nepříznivých okolností.


Podle astrologie

1980-12-02-09:30

Má organizační talent a schopnost plánovat budoucnost. Sebekázeň a trpělivost, jasné a přesné myšlení. Dokáže postupovat prakticky a metodicky, má organizační talent a manažerské nadání.