gdPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.le-na.cz, mými klienty a zájemci o mé služby a produkty.
Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat? 

Mgr. Lenka Jedličková. Kontaktovat mě můžete na e-mailu: lenkajedlickova@le-na.cz, případně přes kontaktní formulář na mým webových stránkách: www.le-na.cz

Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytneme. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na mém webu, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger). Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem. Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyla schopna dodat objednané zboží (např. pokud jej mám zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli), na to vás vždy předem upozorním. Povinně mi údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon. Běžné osobní daje, které zpracovávám jsou jméno, přímení, titul, adresa, IČ, e-mail, IP adresa, cookies,informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si ode mě koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla, fotografie z živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí. 

K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?

Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, e-mail. Právním titulem (oprávněním) pro zpracování těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání produktu, zaslání konkrétních pokynů před konáním kurzu /semináře apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky. K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu. 

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpis, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, IČ, e-mail. doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanoveno přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnosti jejich zpracování ukládají.

Oprávněný zájem, pro který osobní údaje zpracovávám. 

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje mých klientů: jméno, příjmení, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odhlašovací odkaz v mailu uvedený.

Pokud mi udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky mých služeb/produktů. Váš souhlas budu k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste mým klientem. Pokud mi mimo to udělíte i další souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů mých obchodních partnerů. Dále váš souhlas potřebuji k uveřejnění vaší reference, k použití fotografií nebo videozáznamů pro marketingové účely. Před tím, než mi váš souhlas udělíte, budu vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu, budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není. 

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých mých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací.  Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat). 


Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů 

Máte právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

Máte právo na opravu osobních údajů. Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). 

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů. 

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu. 

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit. 

Případné dotazy a připomínky k těmto Pravidlům pro ochranu soukromí prosím odešlete na tuto e-mailovou adresu: lenkajedlickova@le-na.cz.

Poslední úpravy proběhly dne: 21. 5. 2019